Personel Capacity

BÁO CÁO NHÂN LỰC
Đến ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

TT Trình độ chuyên môn Số lượng
  Tổng số 36
1 Tiến sỹ Kinh tế 1
2

Thạc sỹ (Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế xây dựng,

Thủy lợi) 

6
3 Kỹ sư xây dựng 5
4 Kỹ sư thủy lợi 4
5 Kỹ sư Kinh tế xây dựng 1
6 Kỹ sư cơ khí 1
7 Kỹ sư kinh tế năng lượng 1
8 Kỹ sư khoan dầu khí 1
9 Kỹ sư địa chất 1
10 Kỹ sư công nghệ thông tin 1
11 Kiến trúc sư 1
12 Cử nhân tiếng Anh 1
13 Cử nhân Tài chính kế toán 6
14 Cử nhân Kinh tế 3
15 Cử nhân Quản trị kinh doanh 1
16 Cử nhân Luật 2