BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông PHÙNG MINH CHÀ

Chức vụ: Tổng giám đốc

 

Ông HOÀNG MINH THUẬN

Chức vụ:  Phó Tổng giám đốc

 

Ông TRẦN HẢI QUANG

Chức vụ: Kế Toán trưởng